Drammervrienden
contact


Privacy-verklaring

startpagina

Contact

Privacyverklaring van “De Drammervrienden”

9 augustus 2018                                                                                                                                                           

De beheerder van de website en de contactpersonen zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.drammervrienden.nl                                                                                                                                                                             

De beheerder van de website en de contactpersonen verwerken je persoonsgegevens doordat je je hebt aangemeld bij de Drammervrienden en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Locatiegegevens                                                                                                                                                                  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken zijn foto's.

De persoonsgegevens worden door de beheerder van de website en de contactpersonen van de website verwerkt zodat we je  kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om informatie te verstrekken aangaande de Drammervrienden.

De beheerder van de website en de contactpersonen nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een lid van de Drammervrienden) tussen zit.

Excel wordt voor de opslag van de persoonsgegevens van de Drammervrienden gebruikt zodat inden nodig berichten kunnen worden verstuurd en contact opgenomen kan worden met de schippers. Ook wordt Webcreator gebruikt om de website te maken.

Persoonsgegevens, personalia, adres, email en telefoonnummer worden bewaard zolang de schippers aangesloten zijn bij de Drammervrienden om zo nodig berichten te kunnen worden versturen en contact op te kunnen nemen  met de schippers.

Cookies of vergelijkbare technieken worden bij de Drammervrienden niet gebruikt.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door de beheerder van de website en de contactpersonen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar caroline@drammervrienden.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Als de beheerder van de website en de contactpersonen willen we je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

De beheerder van de website en de contactpersonen nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de beheerder van de website of één van de andere contactpersonen, bij voorkeur via caroline@drammervrienden.nl

Contactpersonen: Caroline en Ed Wilbrink, caroline@drammervrienden.nl Lies en Hans Brouwer, j.w.brouwer@online.nl Sassenheim/Voorschoten, 9 augustus 2018